درباره ما

خانه درباره ما
نفـــس متولـــی امـــر نـــوآوری در حـــوزه هنـــری اســـت. ارائـــه خدمـــات مشـــاوره و منتورینـــگ بـــه تیم هــا، کمــک بــه رویــش و پــرورش هســته های کســب و کاری، برگــزاری رویدادهــای نوآورانــه و ارتبـــاط بـــا اکوسیســـتم نـــوآوری در کشـــور از جملـــه برنامه هـــای نفـــس می باشـــد. کارستان نفـس بـا رویکـرد نـوآوری بـاز حـول نظـام مسـائل حـوزه هنـری، در سـال ۱۴۰۰ تأسـیس شـد. نفـس، مسـائل و نیازهـای فناورانـه و نوآورانـه حـوزه فرهنـگ و هنـر را احصـا و بــا تشــکیل تیم هــا و شناســایی افــراد و گــروه هــای مســتعد، از راه حل هــا و ایده هــای برتــر تــا رسـیدن بـه محصـول حمایـت میکنـد. ســـماوا و مکتـــب مهـــر از جملـــه پروژه هایـــی هســـتند کـــه بـــه اشـــکال مختلـــف از حمایت هـــای نفــس برخــوردار و اکنــون از ایــن مرکــز خــار ج شــده اند. نگارســتان (گالــری هــای مجــازی حــوزه هنـــری)، باشـــگاه مخاطبـــان هنـــر و رســـانه (مهـــرا)، مدرســـه مـــاه و فرابیـــن از دیگـــر تیـــم هـــای حاضـر در نفـس هسـتند کـه پـس از طـی مراحـل بلـوغ، فرآینـد خـروج را طـی نمـوده و بـه حیـات خــود بــه صــورت مســتقل ادامــه خواهنــد داد.