کارستان نفس

صدای پای نوآوری در حوزه هنری

نفـــس متولـــی امـــر نـــوآوری در حـــوزه هنـــری اســـت. ارائـــه خدمـــات مشـــاوره و منتورینـــگ بـــه تیم هــا، کمــک بــه رویــش و پــرورش هســته های کســب و کاری، برگــزاری رویدادهــای نوآورانــه و ارتبـــاط بـــا اکوسیســـتم نـــوآوری در کشـــور از جملـــه برنامه هـــای نفـــس می باشـــد. کارستان نفـس بـا رویکـرد نـوآوری بـاز حـول نظـام مسـائل حـوزه هنـری، در سـال ۱۴۰۰ تأسـیس شـد. نفـس، مسـائل و نیازهـای فناورانـه و نوآورانـه حـوزه فرهنـگ و هنـر را احصـا و بــا تشــکیل تیم هــا و شناســایی افــراد و گــروه هــای مســتعد، از راه حل هــا و ایده هــای برتــر تــا رسـیدن بـه محصـول حمایـت میکنـد. ســـماوا و مکتـــب مهـــر از جملـــه پروژه هایـــی هســـتند کـــه بـــه اشـــکال مختلـــف از حمایت هـــای نفــس برخــوردار و اکنــون از ایــن مرکــز خــار ج شــده اند. نگارســتان (گالــری هــای مجــازی حــوزه هنـــری)، باشـــگاه مخاطبـــان هنـــر و رســـانه (مهـــرا)، مدرســـه مـــاه و فرابیـــن از دیگـــر تیـــم هـــای حاضـر در نفـس هسـتند کـه پـس از طـی مراحـل بلـوغ، فرآینـد خـروج را طـی نمـوده و بـه حیـات خــود بــه صــورت مســتقل ادامــه خواهنــد داد.

ماموریت های نفس

Card image cap
تسهیل دسترسی به منابع حوزه هنری برای مخاطبان

حوزه هنری دارای منابع متعدد از قبیل سرمایه های انسانی، تولیدات فرهنگی و هنری و زیرساخت های فیزیکی از جمله سالن های نمایش، تالارها و سینماها است. در بسیاری از موارد دسترسی مخاطبان به این منابع مشکلاتی را به همراه دارد. نفس بر آن است تا با به کارگیری ابزارهای موجود در فضای مجازی، دسترسی مخاطبان به منابع مذکور را تسهیل نماید

Card image cap
شبکه سازی و توسعه مخاطبان

ورود هدفمنـــد بـــه فضـــای مجـــازی و توســـعه ابزارهـــای لازم بـــرای بهره منـــدی حداکثـــری از ایـــن فضـــا ایـــن امـــکان را بـــه حوزه هنـــری می دهـــد تـــا افــراد جدیــدی را بــه دایــره مخاطبــان خــود اضافــه نمایــد. از همیــن رو نفــس بــا توســعه و رشــد بســترهای نویــن در پــی تحقــق ایــن امــر مهــم مــی باشــد.

Card image cap
توسعه زیرساخت های فناورانه

عـــلاوه بـــر دانـــش و آ گاهـــی در زمینـــه بهره گیـــری از فرصت هـــای موجـــود در فضـای مجـازی، توسـعه و ایجـاد بسـترها، سـایت ها و نـرم افزارهـا از جملـه شـروط موفقیـــت در ایـــن فضـــا اســـت. نفـــس، ضمـــن تعامـــل بـــا مراکـــز مختلـــف حـــوزه هنـــری تـــلاش می کنـــد در برطـــرف نمـــودن نیازهـــای زیرســـاختی مبتنـــی بـــر فناوری هـــای روز در حـــوزه طراحـی و توسـعه وبسـایت و نـرم افـزار ، در کنـار مراکـز هنـری و تولیـدی حـوزه هنـری حضـور موثـر داشــته باشــد.

Card image cap
نوآوری در صنایع خلاق

یکــی از ارکان فعالیــت نفــس، نــوآوری در صنایــع خـلـاق اســت. نفــس بــا فعالیت هــای هدفمنــد و برنامــه ریــزی شــده در قالــب یــک اســتارت آپ اســتودیو تـلـاش میکنــد حــول نظــام مســائل حــوزه هنــری، بــه توســعه و رشــد کســب و کارهــا و محصولات فرهنگــی اقــدام نمایــد.

Card image cap
آ گاهی بخشی و ارتقاء دانش

از دیگـــر عواملـــی کـــه میتوانـــد ســـبب موفقیـــت، پیشـــبرد و تحقـــق اهـــداف و برنامه هـــای نفـــس باشــد، ارتقــاء دانــش و آ گاهــی لازم در میــان ذینفعــان حــوزه هنــری اســت. نفــس در تـلـاش اســت در قالب هـــای مختلـــف از جملـــه تهیـــه اســـناد، برگـــزاری کارگاه هـــا و دوره هـــای آموزشـــی، برپایـــی نشســـت های تخصصـــی و انتشـــار نشـــریات مرتبـــط، بـــه افزایـــش آ گاهـــی در زمینه هـــای نـــوآوری و فنـــاوری بپـــردازد.

ایده هاتو دور نریز!

اگر ایده های نوآورانه در حوزه هنر و فرهنگ داری با ما تماس بگیر.

استارتاپ های ما

Card image cap
باشگاه مهرا

تسهیل گری دسترسی به آثار حوزه هنری

Card image cap
مکتب مهر

آموزش های آنلاین و آفلاین دوره های هنری

Card image cap
آرت آرتیست

پلتفرم فروش آثار تجسمی

Card image cap
داده پرداز فرابین

بازوی تحلیلگر کسب و کارها

Card image cap
نگارستان

گالری های مجازی حوزه هنری

Card image cap
مدرسه ماه

آموزش تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر

خدمات

شبکه سازی

شبکه سازی فی ما بین اکوسیستم عرصه فرهنگ و هنر

 

تسهیل گری دسترسی به منابع فرهنگی و هنری

امکان همکاری با سازمان ها، نهاد ها و اشخاص تاثیر گذار جهت پیشبرد اهداف طرح

آموزش

بهره مندی از آموزش های عمومی و تخصصی کسب و کارهای فرهنگی و هنری

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در موضوعات مرتبط با اهداف مجموعه

مربیگری و منتورینگ

استفاده از شبکه مربیان تخصصی و فعال در عرصه کسب و کار های فرهنگی و هنری

 

فضای کار اشتراکی

تخصیص فضای کار اشتراکی جهت انجام فعالیت موثر تیم ها