مدرسه کسب و کار ماه

خانه مدرسه کسب و کار ماه
مدرسه کسب و کار ماه

مدرسه کسب و کار ماه با هدف آموزش مفاهیم کسب و کاری به فعالان عرصه فرهنگ و هنر تشکیل شده است. در همین راستا، عمده فعالیت های آن موارد زیر را شامل می شود: